Komornik sądowy, [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, art.1.

Zasięg terytorialny kancelarii

Obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku pokrywający się z obszarem powiatu kłodzkiego.

Kancelaria położona jest w centrum Kłodzka, przy ul. Okrzei 11/2a, na parterze budynku.

O kancelarii

Licytacje

Kontakt

Licytacja ruchomości Biała Woda

Data:

Lokalizacja:

Cena:

2019-03-07

Biała Woda, 0

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2019r. o godz. 11:00 w miejscowości: Biała Woda "Bacówka" (GPS: N 50.265174, E 16.803545) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości (Ilość, Wartość szacunkowa, Cena wywołania)
_____________________________________________________________________________________________________
1. Skoda Octavia, rok prod. 2002, nr rej. DKL02358,
VIN:TMBKS21U828553628, 1 [szt.] 10 000,00 zł **) 7 500,00 zł

2. Wyciąg narciarski Glob, model Polsport nr. seryjny
37. Rok prod. ok. 1980, 1 [szt.] 7 011,00 zł **) 5 258,25 zł


3. Wyciąg narciarski Sztokfisz Zdzisław, model: B-400,
rok prod. 2011, 1 [szt.] 108 240,00 zł **) 81 180,00 zł


4. Bramka na czytnik kart Base system, model:
Dolomit, 1 [szt.] 4 182,00 zł **) 3 136,50 zł


5. Armatka śnieżna SMI, model: Boyne Duo numer ser.
1271/1273, rok prod. 1984, 1 [szt.] 10 824,00 zł **) 8 118,00 zł


6. Ratrak Kassbohrer, model: Pistenbully PB 270DS,
rok prod. ok. 1990 1 [szt.] 48 093,00 zł **) 36 069,75 zł


7. Ratrak Kassbohrer (niekompletny) model: Pistenbully,
rok prod. ok 1975, 1 [szt.] 18 327,00 zł **) 13 745,25 zł


8. Armatka śnieżna Demac, rok prod. 1997, model: Set
Silent MMK 265b, 1 [szt.] 9 225,00 zł **) 6 918,75 zł

OPINIA BIEGŁEGO Z WYCENĄ: http://komornik-suszycki.pl/files/Operat szacunkowy ruchomości Biała Woda.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala Departament Operacji Krajowych
33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5000,00 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.