Komornik sądowy, [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, art.1.

Zasięg terytorialny kancelarii

Obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku pokrywający się z obszarem powiatu kłodzkiego.

Kancelaria położona jest w centrum Kłodzka, przy ul. Okrzei 11/2a, na parterze budynku.

O kancelarii

Licytacje

Kontakt

Licytacja nieruchomości - Bystrzyca Kłodzka

Data:

Lokalizacja:

Cena:

2019-02-15

Polska, 0

524 200,00 zł zł

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1K/00075891/7, KW SW1K/00072113/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-02-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się drugalicytacja nieruchomości

położonej: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 15,

dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW SW1K/00075891/7, KW SW1K/00072113/9

Przedmiotem licytacji są działka zabudowana nr 142/28 oraz działka niezabudowana 142/12 położone w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 15 dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SW1K/00075891/7 oraz SW1K/00072113/9.

Działka nr 142/28 (AM-3) o powierzchni 0,1644 ha zabudowana jest budynkiem magazynowo-biurowym w zabudowie wolnostojącej. Budynek jest dwukondygnacyjny, murowany, kryty papą, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1822,08 m2. Stan techniczny budynku jest zadowalający.

Działka nr 142/12 (AM-3) jest niezabudowana o powierzchni 0,0509 ha.

Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest bardzo dobra - położona przy ul. Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w strefie śródmiejskiej miasta ma dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej i utwardzonych ciągów pieszych. Przedmiotowe nieruchomości oddano w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku.

Suma oszacowania wynosi 786 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 524 200,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78 630,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala Departament Operacji Krajowych

33 2030 0045 1110 0000 0196 0560

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15 w pok. 231 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.