Komornik sądowy, [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, art.1.

Zasięg terytorialny kancelarii

Obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku pokrywający się z obszarem powiatu kłodzkiego.

Kancelaria położona jest w centrum Kłodzka, przy ul. Okrzei 11/2a, na parterze budynku.

O kancelarii

Licytacje

Kontakt

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW1K/00050329/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-12-2017r. o godz. 09:50 w  budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 326, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  

położonej: 57-300 Kłodzko, Jaszkowa Dolna 63C/IV/7,
     dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1K/00050329/6   [NKW: SW1K/00050329/6]

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Jaszkowej Dolnej 63C/IV/7 o powierzchni użytkowej 29,99m2. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal położony jest na drugim piętrze w budynku mieszkalnym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Jest to budynek położony w centrum wsi, obok szkoły podstawowej. Dostępność komunikacyjna jest dobra. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie co. Lokal jest niezamieszkały. Z własnością lokalu związany jest udział 370/10000 w nieruchomości wspólnej SW1K/00048667/0, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 30 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:


Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


             Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15 w pok. 231  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.